IMPRESORA ZEBRA GK420 TT 8 DOTS/MM (203 DPI) EPL ZPL USB ETHERNET

522,72